Yıl:2018   Cilt: 4   Sayı: 1   Alan: Mühendislik Temel Alanı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 34

Çağın KARABIÇAK ,Selen AVCI,Gülşen AKMAN,Zerrin ALADAĞ

Bir Temizlik Kâğıdı Firmasında Stok Kalemleri için Değer ve Değişkenlik Ölçütlerine Dayalı Tahmin Yöntemlerinin Belirlenmesi

Günümüz koşullarında işletmelerin piyasadaki durumlarını koruyup geliştirebilmeleri, müşterilerinin davranışlarını analiz ederek gelecekteki davranışlarına dair doğru tahminler yapabilmeleriyle mümkündür. Artan rekabet ortamında, ürünlerin piyasadaki hareketlerini öngörebilen işletmeler varlıklarını devam ettirebilecektir. Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktarda mal ve hizmet talep edeceklerinin kestirilmesidir ve bu amaçla birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de temizlik kağıdı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın stok kalemleri önce ABC analizi ile önem derecesine göre, daha sonra ise XYZ analizi ile talep değişkenliğine göre sınıflandırılmış ve ABC analizi ile XYZ analizinin entegrasyonu yapılarak kümelenmiştir. Daha sonra firmanın geçmiş satış verilerinden hareketle; her stok kalemine talep tahmin yöntemlerinden “Trend Analizi”, “Hareketli Ortalama”, “Tek ve Çift Üstel Düzgünleştirme”, “Toplamsal ve Çarpımsal Ayrıştırma” uygulanmış ve MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata), MAD (Ortalama Mutlak Sapma) ve MSE (Ortalama Hata Kare) değerleri ile hata hesabı yapılmıştır. Hata hesaplarından yola çıkılarak en uygun tahmin yöntemi belirlenmiş ve değişkenliği az-değeri yüksek AX grubu ürünlerden değişkenliği yüksek-değeri az CZ grubu ürünlere doğru gidildikçe, talep tahmin yöntemi başarısı; hata performansları (MAPE,MAD,MSE) baz alınarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ABC analizi, talep tahmini, XYZ analizi


Determination of Demand Estimation Methods by Values and Variability Measures for Stock Items in a Cleaning Paper Company

In today's competitive environment, businesses can maintain and improve their market situation by analyzing customers' behavior and making accurate estimates of their future behavior. In an increasingly competitive environment, businesses that can predict the movements of the products on the market will be able to continue their assets. Demand forecasting is the estimation of the amount of goods and services consumers will demand in the future and many analytical methods have been developed for this purpose. In this study, first, the inventory items of a company operating in the cleaning paper sector in Turkey was ranked according to the significance with ABC analysis then, it was classified by demand variability with XYZ analysis and clustered by integration of ABC analysis and XYZ analysis. Then move from the past sales data of the company; demand forecast for each inventory item has been made. "Trend Analysis", "Moving Average", "Single and Double Exponential Smoothing", and "Additive and Multiplicative Decomposition" methods are applied among demand forecasting methods. For each estimate, error calculation is performed using MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MAD (Mean Absolute Deviation) and MSE (Mean Square Error). Based on error calculations, the most appropriate estimation method has been determined.Demand forecasting method is interpreted according to the error performance of the from AX group products with low variability and high inventory value to CZ group products with high variability and low inventory value.

Keywords: ABC analysis, demand forecasting, XYZ analysis


Atıf İçin

Karabıçak, Ç., Avcı, S., Akman, G. & Aladağ, Z. (2018). Determination of Demand Estimation Methods by Values and Variability Measures for Stock Items in a Cleaning Paper Company. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (1), 47-68.


268