Yıl:2019   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Mühendislik Temel Alanı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 59

Ahmet DEMİRER ,Ali ÖZ

Eğitim Düzeyine Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı çalışanların iş güvenliği farkındalık düzeylerinin eğitim seviyesi değişkeni açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu Burdur ilinde çalışan ve farklı demografik özelliklere sahip 326 çalışan oluşturmuştur. Çalışanların 147’si kadın 1792u erkektir. Ayrıca çalışanlar ilkokul, ortaokul, lise, meslek yüksekokulu, üniversite ve yüksek lisans olmak olmaza farklı eğitim düzeyine sahiptir. Her eğitim düzeyinde ortalama 50 ile 90 çalışan yer almıştır. Çalışma grubunun belirlenmesine kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri literatüre bağlı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu ile elde edilmiştir. Soru formunda katılımcıların kişisel bilgilerine ve iş güvenliği eğitimine ilişkin görüşlerine yönelik 11 soru yer almıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların iş güvenliği eğitimi, iş kazası geçirip geçirmedikleri, iş güvenliğine yönelik tutumları eğitim seviyesi değişkeni açısından ele alınmıştır. Elde edilen veriler MS Excel ve SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda eğitim düzeyi arttıkça iş güvenliği bilincinin arttığı ve İSG eğitiminin yüz yüze verilmesi gerektiği kanaati ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği eğitimi, iş kazası, eğitim seviyesi, SPSS analiz


Investigation of Relationship between Occupational Health and Safety Awareness Level of Employees and Education Level

In this study, it was aimed to examine the relationship between the occupational safety awareness level of the employees and the education level. The participants of the study consisted of 326 employees who were working in Burdur province, Turkey and had different demographic characteristics. Of these employees, 147 were female and 179 were male. In addition, the employees had different education level as primary school, secondary school, high school, vocational high school, university and graduate school. In each education level, the number of the participants was between 50 and 90. In the selection of the participants convenience sampling method was employed. In the study, the data were obtained by a questionnaire prepared by the researchers based on the literature. The questionnaire consisted of 11 questions providing information about demographic information of the participants and their opinions on occupational safety training. As a result of the study, occupational safety training, whether the participants had an occupational accident or not, their attitudes towards occupational safety were handled according to the education level variable. The obtained data were analyzed in MS Excel and SPSS statistics program. As a result of the research, it was concluded that as the level of education increases, occupational safety awareness increases and OHS education should be given face to face.

Keywords: Occupational safety training, occupational accident, education level, SPSS analysis


Atıf İçin

Demirer, A. & Öz, A. (2019). Investigation of Relationship between Occupational Health and Safety Awareness Level of Employees and Education Level. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 5 (2), 13-36.


68