Yıl:2019   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 60

Muhammed TAŞOVA ,Hakan POLATCI

Hasat Sonrasında Uygulanan Kurutma Yöntemlerinin Melisa (Melissa offcinalis L.) Bitkisinin Kuruma Özelliklerine Etkisi: Modelleme, renk, klorofil

Bu çalışmada, melisa bitkisinin kalite özelliklerine kurutma yöntemlerinin etkisi araştırılmıştır. Çalılma kapsamında yapılan kurutma işlemleri gölge, etüv, sıcaklık kontrollü mikrodalga ve hibrit kurutucular gerçekleştirilmiştir. Kurutma işlemlerinde kuru baza göre belirlenen ürünün ortalama nem içeriği 2.95±0.2 g (su).g-1 (kuru madde) değerinden ortalama 0.11±0.02 g (su).g-1 (kuru madde) değerlerine kadar kurutulmuştur. Kuruma süreleri açısından melisa bitkisi en uzun gölge istenilen nem aralığına 3180 dakikada ulaştığı belirlenirken, en kısa sürede ise hibirt kurutucuda istenilen nem içeriğine 17 dakikada ulaştığı belirlenmiştir. Kurutma işlemleri esnasında melisa bitkisinden uzaklaşan nem değerleri boyutsuz nem oranı şeklinde kuruma modellerinde işlendiğinde kuruma eğrilerini en iyi tahmin eden modelin Jena-Das olduğu ve en zayıf tahmin eden modelin ise Lewis olduğu bulunmuştur. Renk kriteri açısından melisa bitkisi tazeye en yakın gölge ortamında yapılan kurutma işleminde elde edilen bulgularda tespit edilirken, klorofil değeri açısından da en uygun yöntemin yine gölge ortamında yapılan kurutma işlemindeki bulgularda belirlenmiştir. Renk ve klorofil özelliği bir arada değerlendirildiğinde melisa bitkisinin gölge ortamında kurutulmasının daha uygun olduğu alternatif olarak da etüv kurutma yönteminin de tercih edilebileceği bulgular doğrultusunda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Melisa bitkisi, Kurutma yöntemleri, kuruma özellikleri, kalite


Effect of Post-Harvest Drying Methods on Lemon Balm (Melissa offcinalis L.) Plant Drying Properties: Modeling, color, chlorophyll

In this study, the effect of drying methods on quality characteristics of lemon balm plant was investigated. Drying operations carried out within the scope of the steal were carried out by shade, oven, temperature controlled microwave and hybrid dryers. The average moisture content of the product determined with respect to dry base was dried from 2.95 ± 0.2 g (water).g-1 (dry matter) to 0.11 ± 0.02 g (water).g-1 (dry matter) in drying operations. In terms of drying times, the longest shade of lemon balm reached the desired moisture interval in 3180 minutes, and in the shortest time the desired moisture content in the hybrid dryer reached 17 minutes. When the moisture values away from lemon balm during drying processes were processed in the drying models as dimensionless moisture ratio, it was found that the best predicting model of drying curves was Jena-Das and the weakest predicting model was Lewis. In terms of color criteria, lemon balm was determined in the drying process in the shade environment closest to freshness, while the most suitable method in terms of chlorophyll value was determined in the drying process in the shade environment. When the color and chlorophyll properties were evaluated together, it was found that the drying of the balm plant in the shade environment is an alternative and the oven drying method could be preferred as an alternative.

Keywords: Lemon balm plant, Drying methods, Drying properties, Quality


Atıf İçin

Taşova, M. & Polatcı, H. (2019). Effect of Post-Harvest Drying Methods on Lemon Balm (Melissa offcinalis L.) Plant Drying Properties: Modeling, color, chlorophyll. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 5 (2), 37-46.


233