Yıl:2020   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 69

Arzu ERÇETİN

Konut Kavramına Farklı Bir Bakış; Yeraltı Şehirleri ve Karınca Kolonileri

İnsanlığın varoluşu ile barınma ihtiyacının bir getirisi olarak ortaya çıkan bu kavram tarihsel süreçte insanlığın gelişmesi ile evrimleşmiş ve mimarlık mesleğinin katkıları ile günümüz ihtiyaçlarını karşılayan seviyelere ulaşmıştır. İlk yerleşim yerlerinden günümüze gelişen süreçte birçok çevresel, fiziksel, teknolojik ve benzeri nedenle değişiklik gösteren ve şekillenen bu kavram sadece insanoğlu için değil doğadaki birçok canlı içinde önemlidir. Çünkü barınma kavramı her canlının ilk ihtiyacıdır, gereksinim kaynaklıdır ve bu gereksinimler çevresel bir tehdit, yada farklı bir ihtiyaç olmadığı sürece en temel, yine çevrenin sunduğu malzemeler ile şekillenir. Bu çalışmanın amacı insanların ilk yerleşim alanları arasında kabul edilen yer altı şehirleri ile karıncaların yaşamlarını sürdürebilmek için toprağın altında konumlandırdıkları yuvaları arasındaki mekânsal benzerlikleri ortaya koymak ve tüm canlılar için önemli olan barınma kavramını mekânsal olarak tanımlamaktır.

Anahtar Kelimeler: plan uygulamaları, uygulama aracı, donatı alanı


A Different Look at the Housing Concept; Underground Cities and Ant Colonies

This concept, which emerged as a result of the existence of humanity and the need for housing, has evolved with the development of humanity in the historical process and has reached the levels that meet today's needs with the contributions of the architectural profession. This concept, which has changed and shaped for many environmental, physical, technological and similar reasons in the developing process from the first settlements to today, is important not only for human beings but also for many living creatures in nature. Because the concept of shelter is the first need of every living being, the requirement is sourced, and these requirements are shaped by the most basic, again, materials provided by the environment, unless there is an environmental threat or a different need. The purpose of this study is to reveal the spatial similarities between the underground cities, which are accepted among the first settlements of the humans, and the nests that the ants have placed under the ground to survive, and to define the concept of shelter, which is important for all living things.

Keywords: Housing, Underground, Human, Anthill


Atıf İçin

Erçetin, A. (2020). A Different Look at the Housing Concept; Underground Cities and Ant Colonies. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 6 (1), 63-76.


206