Yıl:2022   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan:

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1

Maden Atıklarının Tarımda Kullanımının Araştırılması

Demet DEMİR ŞAHİN ,Cavit KUMAŞ,Hasan EKER

Bu araştırmada, Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği sektörlerden biri olan mermer işletmeciliği sonucu ortaya çıkan atık mermer ve traverten tozlarının, fasulye yetiştiriciliğinde kullanımı araştırılmıştır. Mermer fabrikasında işlenen mermer türüne göre farklı kimyasal içeriğe sahip toz halinde atık oluşmaktadır. Oluşan bu atıklar; belirli bir alanda depolanmaktadır ve bunun için ek alan ihtiyacı oluşmaktadır. Bununla birlikte; depolama alanlarında biriktirilen bu mermer veya traverten tozları çevreye zararlar (toz, toprak ve su kirliliği vb.) vermektedir. Bu çalışmada; Tekirdağ bölgesinden alınan linyit kömürü ile Gümüşhane bölgesinde yer alan mermer fabrikasından alınan mermer ve traverten atıklarından oluşan karışımların yöresel fasulye (Kelkit) yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda; kömür, mermer veya traverten tozu içermeyen ve sadece humuslu toprak kullanılarak kontrol numuneleri oluşturulmuştur. Ayrıca; %25, %50, %75 ve %100 oranlarında ağırlıkça kömür ve %25, %50 ve %75 oranlarında ağırlıkça mermer ve traverten tozlarından oluşan numune karışımları elde edilmiştir. Bu karışımlara yöresel fasulyeler ekilerek laboratuvar koşullarında gelişimleri takip edilmiştir. Sonuç olarak; %100 kömür içeren karışımda dahil bütün karışımlarda fasulye bitkisinin geliştiği tespit edilmiştir. Böylece; çevresel ve depolama sorunu teşkil eden mermer ve traverten toz atıklarının, fasulye yetiştiriciliğinde yeniden kullanılarak oluşturduğu çevresel sorunların ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mermer, Traverten, Atık, Kömür, Fasulye, Tarım


Research of the Use of Mine Tailings in Agriculture

In this study, the use of tailings marble and travertine dust produced by marble management, one of the most exported sectors of Turkey, was investigated in beans growing. Depending on the type of marble processed in the marble factory, dust-based tailings is formed with different chemical content. These tailings are deposited in a stockpile and there is an additional area requirement for this. However, this marble or travertine dust accumulated in storage areas can damage the environment (dust, soil and water contamination, etc.). In this study, the use of the mixture of lignite coal from the Tekirdağ region and marble and travertine tailings from the marble factory in the Gümüşhane has been studied in the local beans (Kelkit) cultivation. In this context, control samples were created using only hummus soil, which does not contain dust from coal, marble or travertine. In addition, sample mixtures of coal at 100%, 50%, 75% and 25% and sample mixtures of marble and travertine powders of 25%, 50% and 75% are obtained. Local beans were planted in these mixtures and their growth was followed in laboratory conditions. As a result, it was determined that the development of the bean plant was better in all mixture, including 100% coal-containing pots. Thus, the problems caused by reusing marble and travertine dust, which is a problem of environmental and storage, in beans cultivation have been eliminated.

Keywords: Marble, Travertine, Tailings, Coal, Beans, Agriculture


Atıf İçin

Demir Şahin, D., Kumaş, C. & Eker, H. (2022). Research of the Use of Mine Tailings in Agriculture. Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 8 (2), 71-84.


40